^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

 

 

Przewodniczący     -          Tomasz Rożniatowski

Zastępca                  -         Artur   Włodarczyk    

Skarbnik                   -          Renata   Zając

Członek                     -          Andrzej Kozłowski

Członek                     -          Izabela Rzemykowska

 

 

 

  

RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

ul. 3 Maja 18 e

55 – 200   Oława

BANK SPÓŁDZIELCZY w OŁAWIE

ul. Pałacowa 13

Numer rachunku 30 9585 0007 0010 0016 3877 0001

 

 

 

Regulamin Rady Rodziców Zespołu  Szkół  im. Zjednoczonej Europy w Oławie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Rada  Rodziców ,zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów i reprezentuje ich prawa zbiorowe.
2. Rada  działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991( Dz.U. z 2004r Nr.256 poz 2572) ,statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§2

1. Rada liczy  tylu członków,ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja Rady trwa rok.
3. W  uzasadnionych przypadkach,jeśli w czasie kadencji,ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków,dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
4. Decyzją o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.

Rozdział II
Wybory do Rady
§4

1. Wybory do Rady Przeprowadzone są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby,o liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§5

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania.Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§7

1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu ,w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§8

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości skład Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

Rozdział III
Władze Rady
§9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcą przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§10

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną.
Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby, spośród siebie wybiera przewodniczącego.

§11

1. Przewodniczący  Rady organizuje przez prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§12

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
a) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
b) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców,
2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

Rozdział IV
Posiedzenia Rady
§13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§15

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę na następnym posiedzeniu Rady.

Rozdział V

Podejmowanie Uchwał
§16

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.      

§17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w dawnym roku szkolnym.

§18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki członków Rady
§19

1. Członkowie Rady mają prawo do:a) Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
b) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
c) Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowania przez Radę.
2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

Rozdział VII
Fundusze Rady
§20

Rada Może gromadził fundusze przeznaczone na działalności statutów szkoły.

§21

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mógł składa
1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Uczniowski
4) Wychowawcy

§23

1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§ 24

Sprawy nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Postanowienia końcowe

§25

Regulamin Rady Rodziców ma charakter otwarty i pozwala na wnoszenie zmian i poprawek podyktowanych interesom szkoły i wymogom prawno-społecznym.

§26

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców
     uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organ
     Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych ,Statutu Szkoły oraz
     niniejszego Regulaminu.        
2.Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) pobudzenie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,
b) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom Szkoły organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,
c) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu,
d) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,
e) wspieranie działalności samorządu  uczniowskiego,
f) organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§3

1.W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka Rady może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy rodziców uprawnionych do głosowania.
2.Zebranie, podczas którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków Rady, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisje skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna  sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu .
3.Kandydatów do Rady, za ich zgoda, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.4.Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeśli na liście do głosowania głosujący wskażą nie więcej kandydatów nie liczba członków Rady przewidzianych do wybrania. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się glosowanie ponowne na tych kandydatów.5. Sprawy związane z procedurę wyborczą nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.       6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory    
        uzupełniające w trybie określonym w ust. 1 – 5

§4

1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:
1) Prezydium Rady
2) Komisje Rewizyjna Rady2. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:
1) Przewodniczący
2) wiceprzewodniczący
3) sekretarz
4) skarbnik
5) 1 – 3 członków3. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą:   
1) Przewodniczący
2) Sekretarz
3) 1 – 3 czosnków

§5

1. Walne Zebranie Rady zwołuje się co najmniej 2 razy w roku szkolnym, z tym, że pierwsze zebranie zwojuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po
zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania. 4.Zebranie Rady zwojuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek poszczególnych Rad Klasowych lub dyrektora. 5. Terminy oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w ust. 2 – 5, stosuje się odpowiednio do zebrał Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych.
6.Uchwały Rady, Prezydium, Komisji Rewizyjnej i Rad Klasowych podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.7. W zebraniach Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej mógł brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§6

1. Kompetencje Rady określają przepisy ustawy z dnia września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, i aktów wykonawczych do tych ustaw.2. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.           3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu   prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkoła,
            2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu
            wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,
5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia lub wychowania,
6) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez
stowarzyszenie lub inna organizacje, w szczególności organizacje
harcerska,
7) udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły,
8)występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
9) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,
10)  uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisją Rewizyjną Rady i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,
12)  wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

§7

1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady po miedzy jej zebraniami, z wyłączeniem spraw wymienionych w §6 ust. 2 pkt. 2 i 10
2. Do podstawowych zada Prezydium należy:
1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarka finansowa Rady,
2) realizacja preliminarza Rady,
3) wykonywanie uchwał Rady,
4) opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem  opinii Rad Klasowych,
5) koordynowanie prac Rad Klasowych
6) nadzór nad pracami komisji poważanymi przez Rade,
7) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zada Rady.
3. Prezydium reprezentuje Rade i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnętrz
4. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują dwaj członkowie Prezydium: przewodniczący i skarbnik .

§8

1.Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,
2) Przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z
przeprowadzonych kontroli,
3) Opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
4) Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.
3. Komisja Rewizyjna działa poprzez zespoły kontrolne, w składzie co najmniej 3 osób, powoływanych na wniosek przewodniczącego.
4. Członkowie zespołu kontrolnego maja prawo zadania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są zobowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, z którym zapoznaje Prezydium. Protokół przed przedstawieniem go Radzie wymaga zatwierdzenia przez Komisją Rewizyjną. W przypadku rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjecie odpowiednich działań nadzorczych.

§9

1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie. Szczegółowy zakres ich zadań i obowiązków, na wniosek przewodniczącego, określa uchwał Prezydium.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§10


1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
2.Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i   przewodniczący.Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania Funduszu Rady

§12

1. Źródłem funduszy Rady są:
1) dobrowolne składki rodziców szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych,
2) dotacje budżetowe,
3) dochody z innych źródeł,
2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
1) dyrektor,
2) Rady Klasowe,
3) Samorząd Uczniowski.

§13

1. Podstawa działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi.
3. W przypadku wydatkowania środków publicznych maja zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

§14

Rachunkowości Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisy dotyczące finansów wykonawczych do tej ustawy.

§15

Sprawy nie uregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z Obowiązującymi przepisami.
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§16

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii Rad Klasowych.
Regulamin Rady Rodziców ma charakter otwarty i pozwala na wnoszenie zmian i poprawek podyktowanych interesom szkoły i wymogom prawno-społecznym.

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information