^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

Informacje dla rodziców

Zasady obowiązujące uczniów
Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
w czasie pandemii COVID – 19
(na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS)

 

Zasady obowiązujące rodziców uczniów
Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie
w czasie pandemii COVID – 19
(na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS)

 


 

„Stypendia i zasiłki szkolne” -

Wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2020/2021, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dostępne są w szkole w gabinecie nr 20 – gabinet pedagoga , a także w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.

Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony: Urzędu Miasta Oława oraz Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Oławie:

(www.um.olawa.pl; www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm).

Wypełnione dokumenty należy składać do pedagoga , w szkole do której dziecko uczęszcza.

Uwaga!
Wnioski uczniów/wychowanków/słuchaczy zamieszkałych w Oławie, uczęszczających
do szkół/ośrodków poza Oławą, należy składać w sekretariacie ZOSiPOW,
ul. 3 Maja 18f/u.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać u pedagoga szkolnego lub pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 528 zł netto, na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

4. Do dochodu nie wlicza się m. in.:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

               Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1327), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz. 1672).

               Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest
w cytowanej uchwale oraz będzie zawarty w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.

„WYPRAWKA SZKOLNA”

Wniosek należy złożyć w terminie do 11 września 2020r. do pedagoga szkolnego. Wnioski dostępne są w szkole w gabinecie nr 20 – gabinet pedagoga. Szczegółowe informacje dostępne są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) oraz Zarządzeniem 98/0050/2020 Burmistrza Miasta Oława z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020 - 2022 r. - „Wyprawka szkolna”.

Załączniki wymagane do wniosku:

1) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Zasady rozliczenia

zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników następować będzie po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktury VAT lub rachunku wystawionego na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.

A.Indyka


 

bezpieczny

Komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne
w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła nie organizuje grupowego ubezpieczenia NNW dzieci
i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

Mogą Państwo skorzystać z indywidualnego ubezpieczenia NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępne wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl/66092

Kod Pośrednika do zniżki to 66092

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do zakupu, umożliwiający Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/66092/

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące pobytu
w szpitalu w celu leczenia COVID-19
– zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia.

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica. Opłatę za polisę dokonujemy on-line, na poczcie lub w banku.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z pomocy lokalnego Pośrednika Pana

Andrzeja Kowalik   tel. 502 187 215 Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

oferta_dziecko_szkola_66092.pdf

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information