^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

Home

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

WYPRAWKA SZKOLNA

rok szkolny 2019/2020

 (dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

            Zainteresowani dofinansowaniem z tytułu „Wyprawki 2019”  proszę złożyć wniosek do gabinetu nr 20 – gabinet pedagoga, w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2019 r. (zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Oława).

            Wniosek dostępny jest w szkole w gabinecie nr 20 –gabinet pedagoga szkolnego lub do pobrania na stronie szkoły.

            Należy pamiętać o zbieraniu dowodów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych np. faktury Vat lub rachunku wystawionego na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

rok szkolny 2019/2020

Wnioski o  stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2019/2020, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 r.
            Wniosek dostępny jest w szkole w gabinecie nr 20 –gabinet pedagoga szkolnego lub do pobrania na stronie szkoły.

Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony: Urzędu Miasta Oława oraz Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Oławie:

(www.um.olawa.pl; www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm).

Wypełnione dokumenty należy składać do pedagoga szkolnego, w szkole do której dziecko uczęszcza.

Wnioski należy drukować dwustronnie!!! 

 

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 528 zł netto,
na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

4. Do dochodu nie wlicza się m. in.:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

            Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane
w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz. 1672).

            Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest
w  cytowanej uchwale oraz będzie zawarty w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.

SREBRNA SZKOŁA

Współpraca

Projekty

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information